Privacyvoorwaarden

Privacyvoorwaarden

Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Behaav BV (hierna: Behaav). Versie: 31 mei 2023.

Verwerking van persoonsgegevens
door Behaav.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dit kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens Behaav verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dit op een overzichtelijke manier. Behaav staat ervoor in dat jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. We adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Het meest actuele privacy statement kun je vinden op onze website: https://behaav.com/nl/

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Behaav verwerkt in overeenstemming met de AVG en worden alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en als wij hiervoor een geldige wettelijke grondslag hebben.

1. Het uitvoeren van overeenkomsten

a. Doel van verwerking
Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dienstverleningen of het aanbieden van onze producten.

b. Wettelijke grondslag
De wettelijke grondslag op basis waarvan wij deze persoonsgegevens verwerken is gebaseerd op de contractuele relatie die wij hebben.

2. Het uitvoeren van overeenkomsten

a. Recruitment
De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te bepalen of een kandidaat aansluit op een aangeboden vacature. Dit kan zowel voor Behaav zelf zijn of in opdracht van een opdrachtnemer die Behaav hiervoor heeft ingeschakeld.

b. Wettelijke grondslag
De wettelijke grondslag op basis waarvan wij deze verwerking uitvoeren is gebaseerd op toestemming van de potentiele kandidaat/sollicitant. Indien van toepassing zullen wij om aanvullende toestemming vragen om de persoonsgegevens langer te kunnen bewaren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er op dit moment niets passends is voor de betrokkene.

3. Voor marketingactiviteiten

a. Doel van de verwerking
Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten.

b. Wettelijkse grondslag
De wettelijke grondslag op basis waarvan wij deze verwerking uitvoeren is gebaseerd op toestemming van die de betrokkene hiervoor heeft gegeven.

4. Voor website optimalisatie

a. Doel van vewerking
Behaav maakt gebruik van technologiediensten ‘Google Analytics’ en ‘Hotjar’ om de behoeften van websitegebruikers beter te begrijpen en om de service en ervaring te optimaliseren. Hotjar inventariseert gebruikersgedrag en slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel.

b. Wettelijkse grondslag
De wettelijke grondslag op basis waarvan wij deze verwerking uitvoeren is de noodzakelijkheid van de gerechtvaardigde belangen van Behaav met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

c. Verwerking via derden
Gegevens die Behaav via derden verkrijgt vallen niet onder de hieronder genoemde rechten. Met betrekking tot de persoonsgegevens die derden over u verzamelen kun je jouw rechten rechtstreeks richting deze derden uitoefenen.

5. Afhandeling van informatie

a. Doel van de verwerking
Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van vragen of verzoeken.

b. Wettelijke grondslag
De wettelijke grondslag op basis waarvan wij deze verwerking uitvoeren is gebaseerd op basis van de toestemming die je geeft op het moment dat je ons via het contactformulier een bericht toezendt.

6. Relatiebeheer

a. Doel van de verwerking
Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van het informeren van bestaande en/of potentieel afnemers, klanten, leveranciers of andere geïnteresseerden m.b.t onze dienstverlening of de door ons aangeboden producten.

b. Wettelijke grondslag
De wettelijke grondslag op basis waarvan wij deze verwerking uitvoeren is gebaseerd op de verkregen toestemming of omdat je al klant bent bij ons en wij je op basis hiervan mogen informeren over nieuwe producten of diensten.

Met wie deelt Behaav jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als gebruik maakt van een van onze producten. Daarnaast delen wij de gegevens als we hiertoe een wettelijke verplichting hebben. Indien dit wettelijk is toegestaan zullen wij je altijd vooraf informeren over met wie jouw gegevens gedeeld worden. Met alle door ons ingeschakelde partijen die persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, gebruikt Behaav technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die afgestemd zijn op de te beschermen persoonsgegevens. De door ons ingezette maatregelen hebben altijd ten doel om jouw persoonsgegevens te beveiligen op een wijze die adequaat is in relatie tot de te beschermen persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Behaav jouw persoonsgegevens? 

Ons uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken, tenzij wij op basis van wet een ander bewaartermijn dienen te hanteren.

  • Wanneer je ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan;
  • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen of internationale organisaties

Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen of internationale organisaties

Behaav draagt slechts persoonsgegevens over aan derde landen of internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) indien hier een wettelijk grondslag voor bestaat. Indien er door ons persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt, doen wij dit altijd in lijn met de wettelijke vereisten die hieraan worden gesteld.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Onder de AVG heb je de volgende rechten:
  • Recht op informatie en inzage (artikel 13,14 en 15 AVG);
Je mag jouw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig wijzigen. Indien je inzage wilt van de persoonsgegevens die Behaav over jou heeft verkregen, kun je jouw recht op inzage uitoefenen door een aanvraag in te dienen bij Behaav.
  • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
Indien je wenst wijzigingen aan te brengen in jouw persoonsgegevens die resulteren uit het inzageverzoek, kun je een verzoek indienen bij Behaav om deze gegevens te wijzigingen. Je kunt Behaav een verzoek doen tot aanpassing, correctie, verwijdering of afscherming van jouw gegevens.
  • Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) (artikel 17 AVG);

Je kunt Behaav verzoeken om persoonsgegevens te wissen. Dit is van toepassing indien:

a.    De verwerking niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b.    De verwerking is gebaseerd op toestemming en u uw toestemming intrekt;

c.    Er gegronde bezwaren zijn tegen de verwerking;

d.    De persoonsgegevens onrechtmatig zouden zijn verwerkt.

  • Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) (artikel 17 AVG);

Indien je vermoedt dat Behaav jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, kun je verzoeken de verwerking te beperken.

  • Recht op gegevenswissing (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’) (artikel 20 AVG);

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming of de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, heb je het recht om jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Behaav zal deze verstrekken in een gestructureerd en standaard format. Op deze manier kun je jouw gegevens overdragen aan een andere verwerker.

  • Recht van bezwaar (‘artikel 21 AVG);

Indien je enig bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Om jouw rechten uit te oefenen kun je een verzoek sturen naar legal@behaav.com. Wij reageren binnen vier weken op jouw verzoek. De periode kan met 2 maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. Van zo’n verlenging wordt u op de hoogte gesteld.

Vragen

Heb je n.a.v ons privacy statement vragen over de wijze waarop Behaav jouw persoonsgegevens verwerkt, dan kun je deze stellen aan legal@behaav.com. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hen bereiken via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Contactgegevens

Bedrijfsnaam - Behaav B.V.
Adres - Europalaan 400
Locatie - 3526 KS Utrecht
Telefoon - +31(0)85 0043 53 2
E-mail - legal@behaav.com