Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Behaav BV (hierna: Behaav). Versie: 9 november 2023.

Behaav, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 76005127.

A. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en rechtsbetrekkingen tussen een klant (‘Opdrachtgever’) en Behaav (‘Dienstverlener’) waarbij Dienstverlener werkzaamheden (“Opdracht”) voor Opdrachtgever (heeft) verricht.

B. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

C. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

D. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de specifieke bepalingen uit de overeenkomst e/o offerte waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen.

E. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn in geen geval van toepassing op de tussen Dienstverlener en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten e/o offertes. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk wetboek is Dienstverlener niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de (gedeeltelijke) aanvaarding door Opdrachtgever van de overeenkomsten e/o offerte van Dienstverlener, tenzij Dienstverlener uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.

F. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor de laatste keer gewijzigd op 9 november 2023. Dienstverlener behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

G. Heeft u vragen e/o opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden dan kunt u contact opnemen met ons via: legal@behaav.com.

Artikel 1 - Aanbiedingen en offertes

1.1 Alle aanbiedingen van Dienstverlener zijn 14 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen het gestelde termijn aanvaard dan vervalt het aanbod. Aanvaarding van een aanbod geschiedt door Opdrachtgever schriftelijk e/o digitaal.

1.2 Dienstverlener behoudt zich het recht om een aanbieding die door Opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn van 14 dagen wordt aanvaard binnen 5 werkdagen na ontvangst te herroepen.

1.3 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding daarvan door Dienstverlener geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.4 Alle aanbiedingen van Dienstverlener zijn vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaardingen bevatten. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor afwijkingen. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, danwel andere onduidelijkheden in de offertes, e/o de overeenkomsten binden Dienstverlener niet.

1.5 De in overeenkomst e/ o offerte gemaakte aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

1.6 De in aanbiedingen, offertes en facturen van Dienstverlener genoemde prijzen (“Opdrachtsom”) zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2 - Totstandkoming
2.1 Een overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever komt tot stand na ondertekening van de offerte e /o overeenkomst door beide Partijen.

2.2 Dienstverlener is ten alle tijden gerechtigd om een Opdracht te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3 Dienstverlener is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst alvorens te presteren, van de Opdrachtgever te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst e/o offerte wordt voldaan.

2.4 Wijzigingen in de Opdracht, Overeenkomst e/o offerte kunnen slechts indien partijen dit schriftelijke overeenkomen.
Artikel 3 - Uitvoering van de opdracht
3.1 De uitvoering van de Opdracht geschiedt in onderling overleg en na ondertekening van de overeenkomst e/o offerte waarin een eventuele betaling van een voorschot op de Opdrachtsom kan worden overeengekomen.

3.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Indien de tussentijdse wijziging van de Opdracht ontstaat op verzoek van of door toedoen van Opdrachtgever, zal Dienstverlener zich redelijkerwijs inspannen om met de gevraagde wijzigingen rekening te houden. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke Opdrachtsom dan worden deze kosten, zonder dat een aparte schriftelijke Opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de Opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de eventuele financiële gevolgen hiervan.

3.3 Indien partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit het tijdstip van voltooiing van de uitvoering beïnvloeden of financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Indien zulks het geval is, licht Dienstverlener Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in. Dienstverlener is bij een overeengekomen wijzigingen niet gebonden aan eerder afgesproken (oplever)datums of (leverings)termijnen.

3.4 Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

3.5 De door Dienstverlener geleverde zaken en onderdelen mogen slechts gebruikt worden door Opdrachtgever indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

3.6 Indien (i) voor de uitvoering van de Opdracht persoonsgegevens worden verwerkt, (ii) Dienstverlener kwalificeert als verwerker in de zin van artikel 4(8) van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”) en (iii) Opdrachtgever kwalificeert als verwerkings-verantwoordelijke in de zin van artikel 4(7) van de AVG, is Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Artikel 4 - Inspanningsverplichting
4.1 Dienstverlener voert de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. De tussen partijen gesloten overeenkomst bevat voor Dienstverlener steeds een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichtingen.
Artikel 5 - Verplichtingen Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever garandeert dat alle aan Dienstverlener verstrekte gegevens, middelen en andere bescheidingen (“Verstrekte informatie)” juist, volledig en actueel is. Wanneer de Verstrekte informatie op enig moment onjuist e/o onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Dienstverlener zich het recht voor de, met de Opdrachtgever overeengekomen, Opdracht en de hiervoor gerekende Opdrachtsom alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

5.2 Het inschakelen of betrekken van derden bij de Opdracht op verzoek van Opdrachtgever kan slechts indien Dienstverlener hiervoor voorafgaande schriftelijk toestemming geeft.

5.3 Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Dienstverlener die bij Opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

5.4 Opdrachtgever verleent Dienstverlener het recht om het beeldmerk of andere aan de Opdracht gerelateerde niet-vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever te gebruiken op de kanalen van Dienstverlener en mogelijk ter inzage aan derde partijen en potentiële opdrachtgevers te tonen als voorbeeldcase.
Artikel 6 - Prijzen en betalingen

6.1 In de offerte van Dienstverlener worden de tarieven en kosten voor de Opdracht vermeld. De hierin vermelde Opdrachtsom is exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.2 De prijzen van eventueel geleverde goederen of diensten via derden zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de Dienstverlener redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

6.3 Ten aanzien van de Opdracht kunnen Partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst e/o offerte:

a) Een vaste Opdrachtsom overeenkomen. Indien er geen vaste Opdrachtsom is overeengekomen; dan
b) Kan de Opdrachtsom worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Dit tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief met Opdrachtgever is overeengekomen.
c) Indien geen Opdrachtsom op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de Opdracht een richtprijs afgesproken. Opdrachtgever is zich ervan bewust en aanvaardt dat Dienstverlener het recht heeft om naar eigen 10% inzicht tot maximaal van de afgegeven richtprijs af te wijken. Indien dit zich voordoet zal Dienstverlener de verhoging met redenen omkleden. 

6.4 Indien Dienstverlener gedurende de Opdracht voorziet dat de in punt c) van artikel 6.3 afgegeven richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden dan maakt Dienstverlener dit z.s.m. aan Opdrachtgever bekend. Tijdens dit overleg bespreken Partijen de eventuele gevolgen van deze voorziene verhoging en wordt er in alle redelijkheid gezocht naar een passende oplossing.

6.5 De door Dienstverlener gehanteerde betalingstermijnen worden in de offerte e/o overeenkomst vermeld.

6.6 Indien de voor de Opdracht verschuldigde Opdrachtsom niet of niet tijdig wordt voldaan, heeft Dienstverlener:

a) Een vaste Opdrachtsom overeenkomen. Indien er geen vaste Opdrachtsom is overeengekomen; dan
b) Om deze op te schorten, zulks geldt ook voor de levering van producten totdat de openstaande bedragen alsnog zijn voldaan. 

6.7 Een verlate levering kan in de voornoemde gevallen uit artikel 6.6 niet aan Dienstverlener worden tegengeworpen.

6.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de Opdracht wegens een toerekenbare tekortkoming door Opdrachtgever vertraging heeft opgelopen, behoudt Dienstverlener niettemin het recht om na 90 dagen de overeengekomen beheerkosten, zoals nader bepaald in de offerte, in rekening te brengen.

Artikel 7 - Overmacht
7.1 Dienstverlener kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige vorm van schade die door de Opdrachtgever wordt geleden indien niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst e/o offerte kan worden voldaan door overmacht.

7.2 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever die niet aan Dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend maar zijn niet beperkt tot wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, epidemieën en quarantainemaatregelen, stroomstoringen, oorlogen, stakingen, vervoersproblemen, computervirussen, extreme weersomstandigheden e/o werkonderbrekingen.  

7.3 Indien de in dit artikel bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de Opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de hiermee samenhangende kosten.

7.4 Dienstverlener is in geen enkel geval gehouden tot vergoeding van enige schade of het betalen van een boete aan Opdrachtgever ook niet als Dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 
Artikel 8 - Opschorting, overdracht van rechten en eigendomsvoorbehoud
8.1 Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst e/o offerte voortvloeiende verbintenis op te schorten.

8.2 Rechten van Opdrachtgever uit de overeenkomst e/o offerte kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Dienstverlener.

8.3 Alle vorderingsrechten en bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Dienstverlener in verband met door Dienstverlener verrichte Opdracht vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (Opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten e/o bevoegdheden.

8.4 Zolang Opdrachtgever Dienstverlener niet volledig betaald heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot betaling van alle facturen, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, vergoedingen van alle kosten en rente, alsmede schadevorderingen wegens tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever, behoudt Dienstverlener het eigendom van de door haar aan Opdrachtgever geleverde producten.

8.5 Het staat Opdrachtgever niet vrij om voordien zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener de geleverde producten (al dan niet via derden geleverd) te bezwaren, te verhuren, in bergruil of aan derden te verkopen of te leveren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Dienstverlener.

8.6 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er bij Dienstverlener een hiertoe een gegronde vrees bestaat, is Dienstverlener gerechtigd om de afgeleverde producten terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.7 Opdrachtgever is verplicht Dienstverlener onmiddellijk schriftelijk te informeren indien derden rechten doen gelden op goederen en/of producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Dienstverlener rust.
Artikel 9 - Beperking aansprakelijkheid en vrijwaringen
9.1 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld die toe te rekenen is aan Dienstverlener, is Dienstverlener niet aansprakelijk voor enige vorm van schade bij Opdrachtgever. In geen geval wordt indirecte schade vergoed, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfs- en/of omzetschade, verlies van goodwill en verlies en/of verminking van data.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen een claim van derden die gebaseerd is op een schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, modellen materialen of onderdelen, dan wel door toepassingen van werkwijze, welke aan Dienstverlener door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de Opdracht is verstrekt of voorgeschreven.

9.3 Indien Dienstverlener om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk blijkt te zijn dan is iedere aansprakelijkheid van Dienstverlener beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Dienstverlener.

9.4 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Dienstverlener beperkt tot de aan Dienstverlener in het kalenderjaar voorafgaand aan de aansprakelijkstelling betaalde bedragen, zulks tot een maximum van €10.000,-.

9.5 Dienstverlener zal zich niet op deze beperking van aansprakelijkheid beroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener.

9.6 Wanneer Opdrachtgever, de Dienstverlener aansprakelijk wil stellen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht, dient Opdrachtgever Dienstverlener eerst in gebreke te stellen en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming te geven.

9.7 Elke aansprakelijkstelling voor schade of anderszins jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren, of vennootschappen (waaronder de daaraan verbonden personen) die bij Dienstverlener in-dienst zijn of waarmee Dienstverlener in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich bij wijze van derdenbeding ten opzichte van Opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden beroepen.

9.8 Dienstverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet (deugdelijk) functioneren van de door Dienstverlener of door haar ingeschakelde derde bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere ingezette zaken. Op alle door Dienstverlener via derde ingezette diensten of producten zijn de algemene voorwaarden van deze partijen van toepassing.

9.9 Dienstverlener verplicht zich om gedurende de looptijd van de overeenkomst te zorgen voor een adequate verzekering, bij een verzekeraar die gebruikelijk is binnen de Branche waarin Dienstverlener werkzaam is. Op verzoek wordt een kopie van de door Dienstverlener gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
Artikel 10 - Producten en diensten van derden

10.1 Dienstverlener is gerechtigd om Producten of Diensten van derden (“Ondersteunende middelen)” in te zetten bij de uitvoering van de Opdracht. Indien Ondersteunende middelen worden ingezet dan wordt dit in de offerte e/o de overeenkomst benoemd.

10.2 Indien Dienstverlener Ondersteunende middelen levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden tevens de algemene voorwaarden van de Ondersteunende middelen van toepassing op de offerte e/o overeenkomst.

10.3 Met betrekking tot de Ondersteunende middelen verzorgt Dienstverlener eventuele service, beheer en ondersteuning onder maximaal dezelfde voorwaarden als die in de algemene voorwaarden van de Ondersteunende middelen worden genoemd.

10.4 Afwijkingen of aanvullingen ten aanzien van de inzet van Ondersteunende middelen, worden tussen Partijen vastgelegd in de offerte e/o overeenkomst.

10.5 Dienstverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door haar ingezette Ondersteunende middelen.

Artikel 11 - Algemene voorwaarden Ondersteunende middelen
11.1 De algemene voorwaarden van Ondersteunende middelen kunnen op verzoek van Opdrachtgever, indien beschikbaar bij Dienstverlener aan Opdrachtgever worden verstrekt.

11.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in rangorde boven de algemene voorwaarden van derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en de algemene voorwaarden van derden, kan Dienstverlener de desbetreffende strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van de Ondersteunende middelen buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.
Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op iedere overeenkomst e/o offerte tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.1 De Nederlandse rechter in het arrondissement Rotterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.